Лекції з Медичної хімії

Темы рефератов по Химии.

hand-writing-1237735

Как написать реферат.

Тема 1. Медична хімія. Предмет, завдання та методи Біонеорганічної, Фізичної, Колоїдної і Біоорганічної хімії. Тема 12. Хімічна рівновага.
Тема 2. Загальні відомості про біогенні елементи. Біогенні елементи в медицині та стоматології. Тема 13. Хімічні реакції і рівновага у розчинах електролітів. Теорія сильних і слабких електролітів.
Тема 3. Вчення про розчини. Способи вираження кількісного складу розчинів. Колігативні властивості розчинів. Тема 14. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів.
Тема 4. Комплексоутворення в гетерогенних системах. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки. Реакції осадження та розчинення. Тема 15. Теорії кислот і основ. Іонізація води.
Тема 5. Кислотно-основна рівновага та рН біологічних рідин. Тема 16. Протолітичні процеси.
Тема 6. Властивості буферних розчинів та їх роль в біосистемах. Тема 17. Реакції з перенесенням електронів.
Тема 7. Титриметричний аналіз. Метод кислотно-основного титрування. Тема 18. Визначення електродних потенціалів.
Тема 8. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу біохімічних процесів. Тема 19. Адсорбційні процеси та іонний обмін в біосистемах. Хроматографія.
Тема 9. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Тема 20. Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів.
Тема 10. Другий закон термодинаміки. Напрямленість хімічних процесів. Тема 21. Коагуляція колоїдних розчинів. Фізико-хімія розчинів полімерів.
Тема 11. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.  Контрольні роботи
Питання до екзамену2015-2016
   
   
Тема 1. Медицинская химия. Предмет, задачи и методы неорганической, физической, коллоидной и биоорганической химии. Место химии в системе естественных наук и медицинского образования. Тема 12. Химическое равновесие.
Тема 2. Общие сведения о биогенных элементах. Биогенные элементы в медицине и стоматологии. Тема 13. Химические реакции и равновесие в растворах электролитов. Теория сильных и слабых электролитов.
Тема 3. Учение о растворах. Способы выражения количественного состава растворов. Коллигативные свойства растворов. Тема 14. Равновесие в растворах малорастворимых электролитов.
Тема 4. Комплексообразование в гетерогенных системах. Реакции комплексообразования. Координационные соединения. Тема 15. Теории кислот и оснований. Ионизация воды.
Тема 5. Кислотно-основное равновесие и рН биологических жидкостей. Тема 16. Протолитические процессы.
Тема 6. Свойства буферных растворов и их роль в биосистемах. Тема 17. Реакции с переносом электронов.
Тема 7. Титриметрический анализ. Метод кислотно-основного титрования. Тема 18. Определение электродных потенциалов.
Тема 8. Термодинамические и кинетические закономерности протекания биохимических процессов. Тема 19. Адсорбционные процессы и ионный обмен в биосистемах. Хроматография.
Тема 9. Основные понятия химической термодинамики. Первый закон термодинамики. Термохимия. Тема 20. Получение, очистка и свойства коллоидных растворов.
Тема 10. Второй закон термодинамики. Направленность химических процессов. Тема 21. Коагуляция коллоидных растворов. Физико-химия растворов полимеров.
Тема 11. Скорость и механизмы химических реакций. Катализ.  
   

Дополнительные материалы